زیربغل دمبل روی میز شیب دار

زیربغل دمبل روی میز شیب دار
زیربغل دمبل روی میز شیب دار
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1.  یک جفت دمبل (یا یک هالتر )را گرفته و با شکم روی میز شیب دار (با شیب تقریبی 30 درجه) دراز بکشید.

2. دست ها را کاملا کشیده و به حالت آویزان نگه دارید.

3. مچ دست ها را طوری بچرخانید که کف دست ها رو به پایین قرار گیرد.

4.  آرنج ها را رو به بیرون قرار دهید. این وضعیت شروع است.

5. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با بلند کردن بازو ها و خم کردن آرنج ، شروع به بالا کشیدن دمبل ها کنید (انگار که پرس تخت را به شکل برعکس انجام می دهید.). حرکت را تا جایی که بازوها با پشت در یک راستا قرار گیرند ، ادامه دهید. نکته: اگر حرکت را به شکل صحیح انجام داده باشید ، در نقطه بالایی حرکت بازوها و بالاتنه باید باهم حرف T را بسازند.

6. به داخل نفس کشیده و به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

7. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را  در حالی که کف دست ها رو به یکدیگر قرار دارند نیز اجرا کنید. همچنین می توانید این حرکت را با هالترانجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)