زیربغل دستگاه

زیربغل دستگاه
زیربغل دستگاه
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کرده و ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که بتوانید دسته های دستگاه را بگیرید. پد نگهدارنده را روی زانوها قرار دهید تا شما را روی دستگاه ثابت نگه دارد. دسته ها را در دست بگیرید. این وضعیت شروع است.

2. دسته ها را به سمت بدن کشیده ، آرنج ها را خم کرده و تیغه های شانه را به سمت یکدیگر فشار دهید.

3. در نقطه پایینی حرکت کمی مکث کرده و مجددا به نقطه شروع بازگردید.

4. قبل از اینکه وزنه ها را پایین بگذارید ، حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)