زیربغل خوابیده با هالتر خم

زیربغل خوابیده با هالتر خم
زیربغل خوابیده با هالتر خم
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. یک هالتر خمیده را زیر میز تخت قرار دهید.

2. با شکم روی میز دراز کشید و هالتر را بگیرید. دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به پایین قرار دهید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، آرنج ها را نزدیک بدن نگه داشته و هالتر را به سمت سینه بالا بیاورید. در این حالت عضلات فوقانی-میانی پشت هدف تمرین قرار گرفته اند و اگر هالتر را به سمت شکم خود بالا ببرید ، عضلات زیربغل هدف تمرین قرار خواهند گرفت.

4. پس از یک مکث کوتاه در بالا ، به داخل نفس کشیده و هالتر را به وضعیت شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر معمولی نیز انجام دهید. اگرچه انجام آن با هالتر خمیده ، دامنه حرکتی وسیع تری را در اختیار شما خواهد گذاشت. همچنین می توانید با بیرون نگه داشتن آرنج ها و فاصله دادن آنها از بدن (به جای نگه داشتن آنها نزدیک بدن)، عضلات پشتی سرشانه را هدف قرار دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)