زیربغل تی بار (خوابیده)

زیربغل تی بار (خوابیده)
زیربغل تی بار (خوابیده)
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

1. وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کرده و ارتفاع پا را طوری تنظیم کنید که سینه شما روی پد دستگاه قرار گیرد.

2. پس از قرار گرفتن سینه و شکم روی پد ، دسته ها را در دست بگیرید. با توجه به اینکه تمرکز شما روی کدام قسمت از عضلات پشت باشد ، می توانید کف دست ها را رو به داخل یا رو به بیرون بگیرید.

3. وزنه را بلند کرده و در مقابل خود نگه دارید ، دست ها باید کاملا کشیده باشند. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که نفس تان را به بیرون می دهید ، عضلات پشت را منقبض کرده و وزنه را بالا بیاورید. نکته: برای درگیری بهتر عضلات پشت ، تا جایی که می توانید بازوها را نزدیک بدن نگه دارید. همچنین ، هرگز بدن خود را از روی پد بلند نکرده و از کمک گرفتن از عضلات جلو بازو خودداری کنید.

5. پس از یک مکث کوتاه ، به داخل نفس بکشید . به آرامی وزنه را به موقعیت شروع برگردانید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)