شنا به پرس با دمبل

شنا به پرس با دمبل
شنا به پرس با دمبل
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)