شراگ قسمت میانی پشت

شراگ قسمت میانی پشت
شراگ قسمت میانی پشت
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)