کشش قسمت میانی پشت

کشش قسمت میانی پشت
کشش قسمت میانی پشت
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)