زیربغل تک کتل بل

زیربغل تک کتل بل
زیربغل تک کتل بل
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)