زیربغل هالتر تک دست

زیربغل هالتر تک دست
زیربغل هالتر تک دست
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)