کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو ( پا روی وزنه)

کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو ( پا روی وزنه)
کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو ( پا روی وزنه)
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)