کشیدن طناب در حالت استقامتی

کشیدن طناب در حالت استقامتی
کشیدن طناب در حالت استقامتی
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)