کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو

کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو
کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)