زیر بغل قایقی

زیر بغل قایقی
زیر بغل قایقی
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع دسته v شکل را به دستگاه متصل کنید. پاها را روی صفحه رو به رو قرار داده و زانوها را کمی خم کنید.

2. رو به جلو خم شده و دسته ها را بگیرید.

3. دست ها را کشیده و بالاتنه را تا جایی که با پاها زاویه 90 درجه بسازد ، به عقب ببرید. کمر را کمی به داخل قوس کرده و سینه را رو به بیرون نگه دارید. در این حالت باید کمی کشیدگی را در عضلات زیربغل احساس کنید. این وضعیت شروع است.

4. بالاتنه را ثابت نگه داشته و دسته ها را تا جایی که دست ها با بدن تماس پیدا کنند ، به عقب بکشید. در این وضعیت ، عضلات پشت را کاملا منقبض کنید. هنگام اجرای این مرحله ، نفس تان را بیرون دهید. پس از کمی مکث ، به آرامی و در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: از تکان دادن بدن در حین انجام حرکت خودداری کنید. چرا که این کار ممکن است موجب آسیب پشت و کمر شود.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با میله صاف متصل به دستگاه نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)