پشت هالتر با یک دست از بغل

پشت هالتر با یک دست از بغل
پشت هالتر با یک دست از بغل
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)