کشیدن وزنه روی زمین

کشیدن وزنه روی زمین
کشیدن وزنه روی زمین
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)