زیربغل دستگاه اسمیت

زیربغل دستگاه اسمیت
زیربغل دستگاه اسمیت
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)