کشش ستون فقرات

کشش ستون فقرات
کشش ستون فقرات
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)