پشت هالتر خم روی میز

پشت هالتر خم روی میز
پشت هالتر خم روی میز
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)