کشش پشت،آمیزان از بند

کشش پشت،آمیزان از بند
کشش پشت،آمیزان از بند
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)