زیربغل تی بار با دسته

زیربغل تی بار با دسته
زیربغل تی بار با دسته
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)