زیربغل (پشت) جفت کتل بل

زیربغل (پشت) جفت کتل بل
زیربغل (پشت) جفت کتل بل
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)