کشش قسمت بالایی پشت

کشش قسمت بالایی پشت
کشش قسمت بالایی پشت
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)