زیربغل یتس

زیربغل یتس
زیربغل یتس
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. میله هالتر را برداشته و دست ها را بیشتر از عرض شانه از هم فاصله دهید. کف دست ها باید رو به داخل (به سمت بدن) باشد. پاها را به اندازه پهنای لگن باز کرده و زانوها را کمی خم کنید. از کمر رو به جلو خم شده و پشت خود را صاف نگه دارید. سر سینه ها را بالا نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. با خم کردن آرنج ها و انقباض عضلات پشت، هالتر را به سمت بدن بالا بکشید.

3. هالتر را پایین آورده و به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)