بلند کردن سنگ اطلس تمرینی

بلند کردن سنگ اطلس تمرینی
بلند کردن سنگ اطلس تمرینی
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)