بلند کردن سنگ اطلس

بلند کردن سنگ اطلس
بلند کردن سنگ اطلس
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)