ددلیفت با هالتر پهن (آکسل)

ددلیفت با هالتر پهن (آکسل)
ددلیفت با هالتر پهن (آکسل)
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)