کشش گربه ای

کشش گربه ای
کشش گربه ای
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)