لانج ضربدری معکوس

لانج ضربدری معکوس
لانج ضربدری معکوس
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)