ددلیفت با کش

ددلیفت با کش
ددلیفت با کش
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

1. برای شروع ، کش ها را به دور هالتر پیچیده و پاهای خود را روی کش ها قرار دهید.

2. پاها را به پهنای لگن از هم باز کنید. مطمئن شوید که کش تمرینی زیر پاشنه پا قرار گرفته باشد. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. کف دست ها را رو به داخل قرار دهید. همچنین می توانید  برای بلند کردن وزنه های سنگین تر ، کف یکی از دست ها را رو به داخل و دیگری را رو به بیرون قرار دهید.

3. نفس عمیقی به داخل بکشید. زانوها را خم کرده و تا جایی که مچ پا در تماس با هالتر قرار گیرد پایین بروید. رو به جلو نگاه کرده و سر و سینه را بالا نگه دارید. کمر را کمی به داخل قوس کرده و با فشار پاشنه پا به زمین و انقباض عضلات پشت، هالتر را بلند کنید. پس از رد شدن هالتر از زانو و صاف شدن بالاتنه ، با شدت هالتر را به پایین برگردانید.

4. از لگن (باسن) خم شده و  هالتر را به روی زمین هدایت کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)