ددلیفت با زنجیر

ددلیفت با زنجیر
ددلیفت با زنجیر
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)