ددلیفت روی صفحه

ددلیفت روی صفحه
ددلیفت روی صفحه
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، چند صفحه وزنه (به ارتفاع 3 تا 6 سانت) را کنار هم قرار داده  و روی آنها بایستید. پاها باید به اندازه پهنای لگن از هم فاصله داشته باشند. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به داخل نگه دارید (یا کف یکی از دست ها را رو به داخل و دیگری را رو به بیرون نگه دارید).

2. نفس عمیقی به داخل بکشید. زانوها را خم کرده و تا جایی که مچ پا در تماس با هالتر قرار گیرد پایین بروید. رو به جلو نگاه کرده و سر و سینه را بالا نگه دارید. کمر را کمی به داخل قوس کرده و با فشار پاشنه پا به زمین و انقباض عضلات پشت، هالتر را بلند کنید. پس از رد شدن هالتر از زانو و صاف شدن بالاتنه ، با شدت هالتر را به پایین برگردانید.

3. از لگن خم شده و  هالتر را به روی زمین هدایت کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)