بغل کردن توپ نشسته

بغل کردن توپ نشسته
بغل کردن توپ نشسته
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)