بغل کردن زانو به داخل سینه

بغل کردن زانو به داخل سینه
بغل کردن زانو به داخل سینه
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)