فیله کمر روی میز تخت با مکث

فیله کمر روی میز تخت با مکث
فیله کمر روی میز تخت با مکث
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)