کشش سوپرمن با یار کمکی

کشش سوپرمن با یار کمکی
کشش سوپرمن با یار کمکی
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)