پل زدن از کمر

پل زدن از کمر
پل زدن از کمر
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)