بالا کشیدن هالتر متصل به کش تمرینی

بالا کشیدن هالتر متصل به کش تمرینی
بالا کشیدن هالتر متصل به کش تمرینی
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)