بالا کشیدن هالتر در قفس (چارچوب)

بالا کشیدن هالتر در قفس (چارچوب)
بالا کشیدن هالتر در قفس (چارچوب)
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)