کشش عضلات پشت با دستگاه

کشش عضلات پشت با دستگاه
کشش عضلات پشت با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را روی دستگاه انتخاب کرده و ارتفاع آن را تنظیم کنید.

2. به غلتک دستگاه تکیه داده و دسته ها را در دست بگیرید. پاهای خود را محکم روی صفحه پایینی قرار دهید. رو به جلو نگاه کرده و سر و سینه را بالا نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. با منقبض کردن عضلات پشت ، غلتک دستگاه را به عقب فشار دهید.

4. مکث کرده و انقباض عضلات را یک ثانیه حفظ کنید . سپس به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)