فیله کمر روی توپ با وزنه

فیله کمر روی توپ با وزنه
فیله کمر روی توپ با وزنه
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)