پل باسن با هالتر

پل باسن با هالتر
پل باسن با هالتر
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)