پل باسن با هالتر روی میز

پل باسن با هالتر روی میز
پل باسن با هالتر روی میز
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)