اسکوات جهشی روی زانو

اسکوات جهشی روی زانو
اسکوات جهشی روی زانو
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)