اسکوات روی زانو

اسکوات روی زانو
اسکوات روی زانو
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)