بردن زانو به داخل شکم

بردن زانو به داخل شکم
بردن زانو به داخل شکم
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)