ضربه پا به عقب با کابل

ضربه پا به عقب با کابل
ضربه پا به عقب با کابل
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)