کشش کابل از بین پاها

کشش کابل از بین پاها
کشش کابل از بین پاها
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)