ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر
ددلیفت با هالتر
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. پاها را به پهنای لگن از هم باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. کف دست ها را رو به داخل قرار دهید. همچنین می توانید  برای بلند کردن وزنه های سنگین تر ، کف یکی از دست ها را رو به داخل و دیگری را رو به بیرون قرار دهید.

2. نفس عمیقی به داخل بکشید. زانوها را خم کرده و تا جایی که مچ پا در تماس با هالتر قرار گیرد پایین بروید. رو به جلو نگاه کرده و سر و سینه را بالا نگه دارید. کمر را کمی به داخل قوس کرده و با فشار پاشنه پا به زمین و انقباض عضلات پشت، هالتر را بلند کنید.

3. پس از رد شدن هالتر از زانوها  و صاف شدن بالاتنه ، با انقباض عضلات پشت کتف ها را به هم نزدیک کنید. سپس  با شدت هالتر را به پایین برگردانید.

4. از لگن (باسن) خم شده و  هالتر را به روی زمین هدایت کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)