هالتر یک ضرب قدرتی

هالتر یک ضرب قدرتی
هالتر یک ضرب قدرتی
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : حرفه ای

1. وزنه مناسب را به هالتر اضافه کرده و هالتر را نزدیک مچ پا یا در تماس با آن قرار دهید. باسن و پاها را در یک راستا و  دست ها را در دو انتهای هالتر قرار دهید. رو به جلو نگاه کرده ، سر و سینه را بالا نگه داشته و باسن را پایین بیاورید تا شانه ها در مقابل هالتر قرار بگیرند. این وضعیت شروع حرکت است.

2. با فشار قسمت جلویی پاشنه پا به زمین ، هالتر را از روی زمین بلند کرده و بالا بکشید. تا زمانی که هالتر از روی زانوها عبور نکرده پشت خود را صاف نکنید.

3. با صاف کردن زانوها و باسن ، هالتر را با حداکثر سرعت بالا بیاورید. هنگام بالا آوردن ، هالتر باید نزدیک بدن باشد.

4. همزمان که فاصله پاها را از هم بیشتر می کنید ، هالتر را بالای سر برده و خود را به زیر آن بکشید. به بالا بردن هالتر تا جایی که دست ها بالای سر کشیده (صاف) شوند ، ادامه دهید.

5. به آرامی و با پایین آوردن هالتر به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)