سومو ددلیفت با کش تمرینی معکوس

سومو ددلیفت با کش تمرینی معکوس
سومو ددلیفت با کش تمرینی معکوس
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : حرفه ای

1. یک سمت  کش (بند)  تمرینی را به بالای جایگاه هالتر و سمت دیگر آن را به دو انتهای میله هالتر متصل کنید.

2. پاها را بیشتر از عرض شانه ( تا جایی که می توانید ) باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را بگیرید. دست ها باید در راستای شانه ها و بین پاها قرار گیرند. کف دست ها را می توانید رو به داخل ، به بیرون یا ترکیبی از هر دو حالت بگیرید.

3. نفس عمیق بکشید. سپس در حالی که سر و سینه را بالا نگه داشته اید ، باسن را پایین آورده و  با فشار پاها به زمین ، زانو ها و باسن را صاف کرده و رو به بالا حرکت کنید.

4. همزمان که هالتر را به سمت  بالا می کشید ، پشت خود را صاف کرده و کتف ها را به یکدیگر نزدیک کنید.

5. به آرامی و به صورت کنترل شده هالتر را به روی زمین برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)